ANURAK DONOVAN

Anurak Donovan

NAME: Anurak Donovan
OCCUPATION: Fashion Stylist, Art Director, Editor in Chief Art Haus Magazine
ZODIAC: Leo
AGE: 22
Current Location : London

INTRO
What’s on your mind?
Travel, I love to travel and experience the world at its fullest.

Where are you right now?
London.

WORK
What makes you feel like working?
My love for art and people. I have a great appreciation for sensitive minded people, especially in artistic working environment.

Do you have any inspirational figure that has influenced your working life?
Yes, my mother.

What’s the best advice you ever received?
If you’re not willing to risk it all then you don’t want it bad enough.

What is the biggest risk you took?
I took a gap year before university. I thought I would never come back to study but I did. It turned out to be the best year of my life.

CULTURE
At what points do life and work intersect?
At the age of 19 I would say. I became sure of what I want to do and everything started from there on.

What is the success that makes you proud?
Still work in progress.

What do you like the most about the age we live in?
Social media, even though I haven’t got a hang of it yet but I think it’s an amazing thing. It allows our society to build a healthier environment.

What do you dislike the most about the contemporary culture?
Taboo. I believe in scientific explanation behind the unknown.

Recommend a book or a poem that has changed your perspective on life.
The Society of Mind by Marvin Minsky.

If you could wish for one change in this world what would it be?
More LOVE.

PERSONAL
Who is your celebrity dopple-ganger?
Tilda Swinton, I believe we share a common way of seeing. [Giggle]

Describe something that has changed the way you view the world:
I remember one time I had a conversation with my tutor at LCC. It was a few years back and I was lost at that time. I remember she told me clearly that I have to find my inner 5 year-old child again. It was so powerful and it changed my view about life and the world completely. It gives me excitement and makes me reanalyse everything all over again.

How do you fight the blues?
Drink loads of green tea. It gives me somehow a comfort.

What song the best describes your life?
The Sky Was Pink by Nathan Fake. The song has no lyrics but is full of energy and beats. You’ll be introduced to new elements as it plays. It’s beautiful!

How do you spend your time when you’re not working?
I love to spend time with my friends whenever I’m free. I enjoy being around them and the environment that they create.

Describe the person you love the most:
Full of sincerity.

What would you like to do before you die?
Ehm, I haven’t really thought about that. I’m a spontaneous person and I like to do thing right away!

What is your life’s mantra?
Believe and be the best person that you can be.

Describe your perfect day:
Productive

JMÉNO: Anurak Donovan
POVOLÁNÍ : Fashion Stylist, Art director, šéfredaktor časopisu Art Haus
ZNAMENÍ : Lev
VĚK : 22
ACTUÁLNÍ MÍSTO : Londýn

ÚVOD
Co máš teď na mysli?
Cestování, miluji cestování a plnost zažitků z cest.

Kde teď jsi?
V Londýně.

PRÁCE
Co tě motivuje k práci?
Má láska k umění a k lidem. Mám velké pochopení pro citlivě smýšlející lidi, a to zejména v uměleckém pracovním prostředí.

Máš inspirativní postavu, která ovlivnila tvůj pracovní život?
Ano, moje matka.

Co byla nejlepší rada jakou jsi dostal?
Pokud nejste ochotni riskovat cokoliv, pak to nechcete dostatečně.

Co bylo to největší riziko které jsi podsoupil?
Dal jsem si roční pauzu před univerzitou. Myslel jsem, že se už nikdy nevrátím ke studiu, ale nakonec ano. Ukázal se to být nejlepší rok mého života.

Na jakých bodech se život a dílo protínají?
Tak asi v mém věku 19 let, kdy jsem se stal více jistý v tom co chci dělat, a vše pak odtud začalo.

Jaký je tvúj úspěch na který jsi pyšný?
Stále na tom pracuji.

Co máš nejraději na době, ve které žijeme?
Sociální média, i když jsem se jim plně nedostal na kloub, ale myslím, že je to úžasná věc. Umožńují naší společnosti si vybudovat zdravější prostředí.

Co se ti nejvíce nelíbí na současné kultuře?
Taboo. Věřím, vše má vědecké vysvětlení.

Doporuč knihu nebo báseň, která změnila tvůj pohled na život.
Společnost Mysli od Marvina Minskyho.

Pokud bys sis mohl přát jednu změnu ve světě, co by to bylo?
Více lásky.

OSOBNOST
Kdo je tvůj paranormální dvojnik – celebrita.
Tilda Swinton, jsem přesvědčen že sdílíme společný způsob vidění. [smích]

Popiš, co se změnilo způsob, jakým se díváš na svět:
Vzpomínám si, jak jsem jednou vedl rozhovor s mou učitelkou na London College of Communication. Bylo to před pár lety a já jsem byl v té době tak trochu ztracen. Poradila mi, abych v sobě znovu našel 5-ti leté dítě. To mi úplně pomohlo změnit můj názor na život a na svět. Dodává mi to nadšení a nutí mě to znovu všechno analyzovat.

Jak bojuješ se španou náladou?
Piji spoustu zeleného čaje. To mi pomáhá.

Jaký song nejlépe popisuje tvůj život?
The Sky Was Pink od Fake Nathan. Píseň je bez textu, ale je plná energie a beatů.

Jak trávíš svůj čas, když nepracuješ?
Rád trávím čas se svými přáteli, když mám volno. Baví mě prostředí, které vytvářejí.

Popište osobu, kterou milujete nejvíce:
Osoba plná upřímnosti.

Co bys chtěl udělat, než zemřeš?
Hm, o tom jsem ještě nepřemýšlel. Jsem spontánní člověk a stále chci dělat něco hned!

Co je tvoje životní mantra?
Zůstaňte věřit a buďte ten nejlepší člověk, kterým může být.

Popiš svůj perfektní den:
Byl by produktivní.