ART: Tomas Nemec : “I see the apparent limitations of painting as its advantages.”

8 Posted by - August 24, 2014 - ART

TOMAS NEMEC: “I SEE THE APPARENT LIMITATIONS OF PAINTING AS ITS ADVANTAGES.”
Interview and text by Michaela Burcakova
Translation and edit by Tereza Bila

Nowadays, context in paintings are easily grasped, are visible, and many times more described as a new way of reading conceptual art – both text and picture. The latest systematical research in to the works of Tomas Nemec (graduate of the Academy of Fine Arts, Studio M. Rittstein in 2011) lightly figuring within choice of symbols and basic shapes. This awareness highlights the link of authentic events which are intuitively clear. Tomas Nemec (born., 1986), one of the most talented Czech contemporary figurative painters of the young generation brings out perception of reality in a live paintings.

S&D: My question may sound a little unconventional, however still it interests me: Speech is a fundamental capability of human beings. What do you want to tell when you exhibit your paintings? What is usually on your mind right before the show, before your work is revealed to people?

TN: Nothing special. I usually wish that a lot of people came to see it and liked my work and so their responses strengthen my motivation to keep working – I appreciate constructive criticism. I don’t actually like show openings as much as I’d rather stay in the studio painting, but it would seen to be rude.

S&D: What is innovative art? Who does innovative art? And who does banal art in your opinion?
T.N: Innovative art is to me any good art. That means all art. I can’t imagine any art to fall under the term of ‘banal’.

S&D: Is artistic expression to artists an essential feature of the everyday work?
T.N: Artistic expression? As a way of artistic expression? For artists, of course, it is necessary. Or do you mean manuscript? That I think should be a byproduct of the work. Or do you mean everyday work? – For me it is important, but I do not think it has to apply to everyone.

S&D: Your most recent works, which you last published on your profile fanpage, shows a group of small images of very intimate sections. From a distance obscure shapes look quite haptic. Do you ever feel an inner urge to at least “try” another form of medium?

TN: No, I always wanted to paint, it is totally sufficient to me. It does that when I want to write an opera piece I won’t do it, but I think that I would take away too much time from painting to have to learn all the music notes and stuff. Are you asking because of a series capturing the action, which could be expressed in a form of a film? No, I see the apparent limitations of painting as its advantages.

Cesky:
TOMÁŠ NĚMEC: “ZDÁNLIVÉ OMEZENÍ MALBY VNÍMÁM JAKO JEJÍ PŘEDNOSTI”
Text a rozhovor: Michaela Burcaková
Edit a překlad: Tereza Bila

V dnešní době jsou kontexty malby snadno uchopitelné, viditelné a mnohdy více popsatelné jako nové čtení konceptuálního umění – text a obraz. Nejnovější systematické procesuální zkoumaní malířské práce Tomáše Němce (absolvent AVU 2011, ateliér M. Rittsteina) lehce figurující ve volbě symbolu a jich základních tvarů. Toto vědomí poukazuje na odkaz autentických událostí, které jsou intuitivně jasný. Vnímaní živé reality v malbě přináší Tomáš Němec (nar. 1986) jeden z nejtalentovanějších současných českých figurativních malířů nejmladší generace.

S&D :Otázka, která muže znít trochu nekonvenčně, ale přece mně zajímá – řeč je základní schopnost lidské bytosti. Co nám chceš říct, když vystavíš své malířské obrazy? Na co myslíš před výstavou? Před prvním dnem, kdy vyjde tvá práce ven mezi lidi?

TN :Celkem na nic zvláštního. Přeju si, aby přišlo hodně lidí, aby se jim moje práce líbila a jejich reakce posílila moji chuť jít dál pracovat – třeba, i konstruktivní kritikou. Vernisáže moc rád nemám. Raději bych zůstal malovat v atelieru nebo doma, ale připadá mi to zatím nezdvořilé.

S&D :Jaké je inovativní umění? Kdo dělá inovativní umění? A kdo dělá banální umění podle tebe?
TN:Inovativní umění je podle mě jakékoliv dobré umění. To znamená veškeré. Pod pojmem banální si umění nedovedu představit.

S&D:Je výtvarný výraz pro umělce nezbytný znak každodennosti?
TN: Výtvarný výraz? Jako způsob uměleckého vyjádření? Pro umělce samozřejmě nezbytný je. Nebo myslíte rukopis? Ten by podle mě měl být až vedlejším produktem práce. Nebo myslíte každodenní práci? – Pro mě je důležitá, ale nemyslím si, že to musí platit pro všechny.

S&D: Tvá nejčerstvější práce, kterou si naposled publikoval na svém profilu fanpage, ukazuje skupinu malých obrázku, velmi zdařilá intimní sekce. Zdálky obligátní tvary působící docela hapticky. Neměl jsi někdy alespoň vnitřní nutkání „zkusit“ si jiné médium?

TN: Ne, vždycky jsem chtěl malovat, naprosto mi to dostačuje. Neznamená to že, až budu chtít napsat operu neudělám to, ale myslím, že by mi to vzalo příliš mnoho času z malování naučit se všechny ty noty a tak. Ptáte se, protože série zachycuje děj, který by se dal vyjádřit filmem? Ne, zdánlivé omezení malby vnímám jako její přednosti.