BARBORA BALKOVA

Barbora Balkova

Name: Barbora Balkova
Occupation: Photographer
Sign: Pisces
Current location: Czech Republic

INTRO
What is on your mind?
That I had accumulated a few projects that I’m trying to gradually implement.

Where are you right now?
It’s a summer, so I am at a scenic location in the Southern Bohemia.

WORK
What motivates you to work?
My art work should be ideally fun for me in the same time, a fulfillment and income source and an inspiration for others.

Do you have any inspirational figure who influenced your work?
Once as a teenager it was the tenacity, diligence and originality of Vincent van Gogh. Today, it is every person who lives happily and offers other powerful fascination over the results of their work.

What was the best advice you ever received?
To have fun when you have so much time that you do not know what to do with it, for sure it will change soon…

What was the biggest risk you ever took?
When I promise something  I always try to fulfill the promise, sometimes under adverse circumstances…

At what points do life and work intersect?
Ideally, at the feeling of satisfaction. When I try hard for something, it feels good to feel satisfaction in the end, that although it did not come easy, that all made ​​sense. Then, work brings a sense of fulfillment and life should be about the challenges and satisfactory implementation.

What is the success that makes you proud?
That I have friends who I can rely on.

CULTURE
What do you like the most about the age we live in?
That we have enough food and do not even know the process how it got to us, which was previously unthinkable; that we are drinking water that comes from the tap; and that women can realize themselves in their own terms; that we live in comparison with the past in absolute comfort; that the anesthetics work at the dentist’s; that we are free to express ourselves and there is much, much more.

What do you dislike the most about the contemporary culture?
Speed ​​and hectics that breeds shallowness and consumer products.

Recommend a book or a poem that has changed your perspective on life.
‘Changed’ would be a strong statement, but I will mention a poem Sedma Elegie by Jiri Orten, I also have a powerful experience when reading the books by the Danish writer Peter Hoeg. I like storytelling of Bohumil Hrabal, and Dalai Lama’s call for compassion and tolerance between cultures. As of my favorite books, it would be many, I like the ones that teach me about real events through an authentic story.

If you could wish for one change in this world, what would it be?
So people respect each another, themselves and their surroundings. In short, so they love themselves as well as their loved ones and even their animals, this would perhaps diminish the desire for self-destruction and anything connected to it.

What inspires you in your profession?
I guess that the fact that I am alive ☺

PERSONAL
Why should people be jealous of you?
Well, I do not know why they would be jealous.

Where do you like to eat and why?
At my mom’s, just because it’s my mom’s food. At a sea, in a good company, in a good restaurant. Or in the mountains eating a bread with cheese and garlic. When I cook for someone else … in short, according to circumstances. Special experience is when my boyfriend bakes a cake for my birthday.

How do you get motivated?
When I travel by train or by bus from holidays and I am looking out of the window.

What makes you angry?
That I have not placed in the Tate Modern yet ☺

Who is the best?
My boyfriend.

What is your favorite phrase?
What does not kill you makes you stronger.

What is your life mantra?
Keep breathing. This one is my only regular mantra.

Describe your perfect day:
There are many versions of a perfect day. The perfect is every day when I feel healthy, happy, loved and when I get up and lie down with a smile.

ČEŠTINA
Jméno: Barbora Bálková
Zaměstanání: Fotografka
Znamení: Ryby
Současný Pobyt: Česká Republika

ÚVOD
Co máš právě teď na mysli?
Že se mi nahromadilo pár projektů, které se snažím postupně realizovat.

Kde jsi?
Je léto, takže v malebném místě na jihu Čech.

PRÁCE
Co tě motivuje pracovat?
Moje výtvarná práce by měla být ideálně pro mne zároveň zábava, naplnění i zdroj příjmu a inspirace pro druhé.

Máš inspirativní postavu, která ovlivnila tvůj pracovní život?
Kdysi v pubertě urputnost, píle a originalita Vincenta van Gogha. Dnes každý člověk, který žije zároveň spokojeně a nabízí ostatním silné okouzlení nad výsledky jeho práce.

Co byla nejlepší rada kterou jsi dostala?
Užij si chvíli, kdy máš tolik času, že nevíš co s ním, určitě se to brzy změní.

Co bylo největší rizikoktere jsi podstopila?
Když něco slíbím, snažím se to opravdu vždy i za nepříznivých okolností splnit.

Na jakých bodech se život a dílo protínají?
Ideálně na pocitu spokojenosti. Když se třeba s něčím peru, je dobré, když ve výsledku cítím uspokojení, že to nevyznělo na prázdno, že to mělo smysl. Pak práce přináší pocit naplnění a život by měl být o výzvách a jejich uspokojivé realizaci.

Jaký je tvůj úspěch na který jsi pyšná?
Že mám přátele, na něž se můžu spolehnout.

KULTURA
Co máš nejraději na době, ve které žijeme?
Že máme dostatek jídla a nemusíme ani znát široký proces, jak se k nám dostane, což bylo dříve nemyslitelné, že teče pitná voda z kohoutku, že se ženy mohou realizovat podle vlastních představ, že žijeme ve srovnání s minulostí v absolutním blahobytu, že fungují anestetika u zubaře, že máme v našich poměrech dostatečnou svobodu na vyjádření čehokoli a je toho mnohem a mnohem více.

Co se ti nelíbí na současné kultuře?
Rychlost a hektičnost, která plodí povrchnost a konzumní produkt.

Doporuč knihu nebo báseň, která změnila tvůj pohled na život.
Změnila, by bylo silné tvrzení, ale zmíním báseň Jiřího Ortena Sedmá elegie, silný zážitek mám vždy z knih dánského spisovate Petra Hoega, líbí se mi vypravěčství Bohumila Hrabala, výzvy k soucítění a mezikultruní toleranci Dalajlámy. Oblíbených knih by bylo hodně, mám ráda ty, které mne na základě autentického příběhu poučí o reálných událostech.

Pokud by jsi si mohla přát jednu změnu ve světě, co by to bylo?
Aby se lidé vzájemně respektovali, jak sebe samé, tak své okolí. Zkrátka, aby milovali své vlastní já stejně jako milují své blízké nebo i svá zvířata. Zmizela by pak touha po jakékoli sebedestrukci a věcmi s tím spojených a jednání na úkor druhých.

Co tě inspiruje ve tvé profesi?
Asi to, že žiju ☺

OSOBNOST
Proč by lidé měli na tebe žárlit?
No, to taky nevím, proč by měli žárlit.

Kde ráda jíš a proč?
U maminky, protože je to u maminky. U moře, v dobré společnosti, dobré restauraci. Nebo v horách chleba se sýrem a s česnekem. Když uvařím pro někoho jiného… Zkrátka podle okolností. Speciální zážitek je, když mi můj přítel upeče dort k narozeninám.

Jak získáváš motivaci?
Když jedu vlakem, nebo autobusem z dovolené a dívám se z okna.

Co tě stve?
Že mne ještě nevystavili v Tate Modern ☺

Kdo je u tebe na vrcholu?
Můj přítel.

Jaká je tvoje oblibená fráze?
Co tě nezabije to tě posílí.

Co je tvoje životní mantra?
Dýchání. To jediné má u mne pravidelnost mantry.

Popiš svůj perfektní den:
To má taky hodně moc variant. Perfektní den je každý, kdy se cítím zdravá, spokojená, milovaná a vstávám i uléhám s úsměvem.