BARBORA VESELÁ

portrait_bvesela

NAME Barbora Veselá
AGE 30
OCCUPATION: Shoe Designer
ZODIAC Libra

INTRO
What’s on your mind?
Neighbour’s dog.

Where are you right now?
On the way.

WORK
What makes you feel like working?
My own pleasure.

Do you have any inspirational figure that has influenced your working life?
No.

What’s the best advice you’ve been given?
Don’t give up.

What is the biggest risk you’ve ever taken?
Career change; I used to do photography.

At what points do life and work intersect?
At all points, when your work is part of your life.

What is your proudest achievement?
Finding what I really want to do.

CULTURE
What do you like the most about the age we live in?
No boundaries and open opportunities.

What do you dislike the most about the contemporary culture?
How depended we are on new technology and computers.

Recommend a book or poem that has changed your perspective on life.
I recently came across a cook book Three Good Things from Hugh Fearnley- Whittingstall and it has changed the perspective on my home dining.

If you could wish for one change in the world what would it be?
Everyone to be happy.

PROFILE
What is the most recent lie you told?
I am not eating chocolate.

What’s surprising about you?
How much chocolate I can eat!

What are you good at?
Being patient.

What is the last book you read and what did you think?
Make do and mend. I found it very inspiring, interesting and frustrating at the same time, it is a compilation of reproductions of official second world war instruction leaflets.

How do you unwind?
Ideally with friends and friendly animals on fresh air.

Rock, paper, scissors?
Paper.

How do you cope with drama?
The best I can.

How is the world going to end?
I rather don’t want to know.

JMÉNO: Barbora Veselá
VĚK: 30
ZAMĚSTNANÍ: Nàvrhàřka obuvi
ZNAMENÍ: Váhy

ÚVOD
Na co právě myslíš?
Na sousedova psa.

Kde teď jsi?
Na cestě.

PRÁCE
Co tě přinutí k práci?
Vlastní zalíbení.

Máš nějakou inspirativní osobu, která ovlivnila tvou práci?
Ne.

Jaká je nejlepší rada, kterou jsi kdy dostala?
Nevzdávej se.

Co byl největší risk, který jsi kdy udělala?
Změna kariéry, dříve jsem dělala fotografii.

V jakých bodech se práce a život střetávájí?
Ve všech bodech, kdýž tvoje práce je tvůj život.

Na co jsi hrdá?
Že jsem našla, co opravdu chci dělat.

KULTURA
Co se ti nejvíce líbí na době, ve které žijeme?
Žádné hranice a spousty možností.

Co se ti nejvíc nelíbí na současné kultuře?
Naše závislost na nových techlogiích a počítačích.

Doporuč knihu nebo báseň, která změnila tvůj pohled na život.
Nedávno jsem narazila na kuchařku Three Good Things od Hugha Fearnley- Whittingstall a ta změnila můj pohled na mé domácí stravování.

Kdyby jsi si mohla přát jednu změnu na tomto světě, co by to bylo?
Aby byli všichni šťastní.

PROFIL
Jakou lež jsi naposledy řekla?
Že nejím čokoládu.

Co je na tobě překvapující?
Kolik čokolády dokážu sníst!

V čem jsi dobrá?
Jsem trpělivá.

Jakou knihu jsi naposledy četla a co si o ní myslíš?
Make do and mend. Byla to pro mne inspirativní, zajímavá ale také frustrující kniha, je to kompilace reprodukcí oficiálních instruktivních plakátů z druhé světové války.

Jak relaxuješ?
Ideálně s přáteli a s přátelskými živočichy na čerstvém vzduchu.

Kámen, nůžky, papír?
Papír.

Jak se vyrovnáváš s dramaty?
Nejlépe jak umím.

Jak svět skončí?
To raději nechci vědět.