CARLOS LOPEZ

Carlos_Lopez_Selfportrait

NAME: Carlos Lopez
OCCUPATION: Photographer
ZODIAC: Virgo
CURRENT LOCATION: Brno, Czech Republic.

INTRO
What’s on your mind?
Right now, the party I will go to later.

Where are you right now?
Slapanice u Brna, South Moravia, Czech Republic, Europe, Planet Earth, Solar System, Milky Way, somewhere in the right side of the Universe.

WORK
What does motivate you to work?
I have no time to give the right answer, a pressure.

Do you have any inspirational figure that influenced your work?
My father and his work discipline and Joel Peter Witkin and the images he creates.

What’s the best advice you were given?
To get angry is easy, but to get angry at the right person, in the right time and for the right reason, that is not easy and you must learn it. I heard it in a movie.

What was the biggest risk you took?
Coming to Europe with no plans.

At what points do life and work intersect?
If we love/like our work there is no difference.

What is your proudest achievement?
None just yet.

CULTURE
What do you like the most about the age we live in?
The internet. It allowed people to access information that was not so easy to access before.

What do you dislike the most about the contemporary culture?
Because of the internet people explore less and get used to things quickly.

Recommend a book or a poem that has changed your perspective on life.
The Prince by Machiavelli.

If you could wish for one change in this world what would it be?
The intercontinental flight to become very cheap because people could be able to travel more and to experience different cultures and ways to live, which will lead to better understanding.

PERSONAL
Describe something that changed the way you view the world:
Becoming a father. Any father who is reading this understands why and the ones who are not yet, they will, once they become one.

How do you fight the blues?
With a power metal music or by writing poems. That genre of music motivates me a lot and when I am in a mood for writing poems, it is also a way to distort the reality around me.

How do you spend your time when you’re not working?
By playing with my son and when I still have time watching movies or walking around the city and surfing the internet.

Describe the person you love the most:
A small, smart, impatient, has the ability to be whoever he wants. Very picky with the food. He is 5 years old.

What would you like to do before you die?
Bungee jumping from one of the tallest bridges in South Africa and you’ll see, the great migration in Africa too. There is more stuff but these coI cannot think of them right now.

Describe your perfect day:
It would be a spring day, normal work in the morning, a few challenges would come after lunch, I would beat them by 5pm so I finish work in a victory mood and then having a good tasty dinner in a good company.

Where would you like to eat and why?
At home, there is nothing like home made food. Made with a dedication, as you like it and with your bedroom on hand, ready for a siesta.

How do you get motivated?
By challenges and by music with energy (latin and metal songs).

What makes you angry?
When the tools you need for work don’t work as they should but my best friend says that I am a very calm and almost nothing makes me angry.

Who’s on the top of your playlist?
Therion and Heroes del Silencio.

What is your catch-phrase?
“We don’t see things as they are, we see them as we are.” And ”Never go back, never surrender.”

CZECH:
Jméno: Carlos Lopez
Povolání: Fotograf
Znamení: Panna
Bydliště: Brno, Česká Republika

ÚVOD
Co máš na mysli?
Právě teď párty, na kterou jdu později.

Kde teď jsi?
Šlapanice u Brna, Jihomoravský kraj, Česká Republika, Evropa, planeta Země, Sluneční soustava, Mléčná dráha, někde v pravé části vesmíru.

PRÁCE
Co tě motivuje k práci?
Nemám čas dát správnou odpověd, tlak.

Máš inspirativní postavu, která ovlivnila váš pracovní život?
Od mého otce jeho disciplína a od Joel Peter Witkina obrázky, které tvoří.

Jaká byla ta nejlepší rada jakou jsi dostal?
Zlobit se je snadné, ale zlobit se na správnou osobu, ve správný čas a kvůli správném důvodu, snadné není, ale musíte se to naučit. Slyšel jsem to ve filmu.

Co bylo největší riziko které jsi podstopil?
Přijet do Evropy bez plánů.

Na jakých bodech se život a dílo protínají?
Pokud milujeme nebo máme rádi naši práci, tak tam není žádný rozdíl.

Úspěch na ktery jsi pyšný?
Ještě žádný.

KULTURA
Co máš nejraději na době, ve které žijeme?
Internet. Umožnil lidem přístup k informacím, které předtím nebyly tak snadno přístupné.

Co se ti nejvíce nelíbí na současné kultuře?
To, že díky internetu lidi zkoumají méně a tím si zvykají na věci jednoduše a rychle.

Doporuč knihu nebo báseň, která změnila tvůj pohled na život.
Vladař od Machiavelliho.

Pokud jsi si mohl přát jednu změnu ve světě, co by to bylo?
Aby mezikontinentální lety byly velmi levné, lidé bz tak mohli cestovat a zažít více různých kultur a způsobů života, což by vedlo k lepšímu porozumění.

OSOBNOST
Popiš, co změnilo způsob, jakým se díváš na svět:
To že jsem se stal otcem. Každý táta, který toto čte, chápe proč a ti, co ještě tátové nejsou, pochopí jakmile se jimi stanou.

Jak bojovat se špatnou náladou?
Poslechem power metalové hudby nebo psaním básní. Tenhle žánr hudby mě hodně motivuje a když jsem v náladě pro psaní básní, to je pro mě další způsob, jak odrušit realitu kolem sebe.

Jak trávíš svůj čas, když nepracuješ?
Hraju si se svým synem, a pokud zbývá čas, sledováním filmů nebo procházkou po městě a surfováním na internetu.

Popiš osobu, kterou miluješ nejvíce:
Malý, chytrý, netrpělivý, má schopnost být kým chce. Velmi vybíravý v jídle. Je mu 5 let.

Co bys chtěl stihnout předtím než zemřeš?
Bungee jumping z jednoho z nejvyšších mostů v Jižní Africe a uvidíte, Velká migrace v Africe taky. Mám toho víc, ale nepřichází mi to teď na mysl.

Popiš svůj perfektní den:
Jarní den, normální práce v dopoledních hodinách, menší zadrhele přijdou po obědě, ty pak porazit okola sedmnácté hodiny, takže můžete dokončit práci a vítězit/vítězství prinese dobrou náladu a pak s dobrou chutnou večeří v dobré společnosti.

Kde nejraději jíš a proč?
Doma. Neexistuje nic jako domácí jídlo. Uvřeno s odddaností, tak jak to máte rádi, svou ložnici po ruce připravenou pro siestu.

Jak získat motivaci?
Výzvami a hudbou s energií (latinské a kovové písně).

Co tě štve?
Když nástroje, které potřebujete k práci nefungují jak by měli, ale moje nejlepší kamarádka říká, že jsem velmi klidný a téměř nic mě nemúže naštvat.

Kdo je první na tvém hudebním seznamu?
Therion a Heroes del Silencio.

Oblíbená fráze?
“Nevidíme věci takové, jaké jsou, vidíme je tak jací jsme.” A “Nikdy se nevracet, nikdy nevzdávat.”