CULTURE: Bodybuilders by Michal Bilek

4 Posted by - February 1, 2015 - CULTURE

BODYBUILDERS
‘The Great Artisan… made man a creature of indeterminate and indifferent nature, and, placing him in the middle of the world, said to him “Adam, we give you no fixed place to live, no form that is peculiar to you, nor any function that is yours alone. According to your desires and judgment, you will have and possess whatever place to live, whatever form, and whatever functions you yourself choose. .. You, with no limit or no bound, may choose for yourself the limits and bounds of your nature…so that with free choice and dignity, you may fashion yourself into whatever form you choose.'(Pico Della Mirandola: Oration On the Dignity Of Man (15th C. CE).
Pico della Mirandola relates the freedom to determine our own form primarily to the moral and spiritual values of human being and its cultivation. However, after reading his thesis nowadays, it seems that it rather aptly reflects the current culture of the body. Our society employs techniques which fundamentally alter our appearance. The body is an object that can be shaped by training, dieting, tattoos or even plastic surgery – considered as a project to work on.Bodybuilding is a sport, which unlike others doesn’t really focus on the performance itself but rather on its projection onto the surface of the body – its criteria are mostly aesthetic.
Photographic series Bodybuilders by Michal Bilek document the backstage happenings of bodybuilding competitions including the preparation and the atmosphere before and during the contests. Major part of the project was created on Czech Championship in Zdár nad Sázavou in 2012. Michal Bilek continues to expand the series.

How did you get the idea to shoot bodybuilding contests?

I knew the work of Joachim Ladefoged, who shot Danish championship in 2000, but my series Bodybuilders actualy happened by chance. The daughter of the owner of the gym where I work out, is very successful in the sport and made it to the World Junior Championship in the bodyfitness discipline. In the autumn of 2011, the Cup competition took place in Čelakovice, which is near Kolin, where I live. I went along with the aim to take some photos that I would simultaneously publish in the newspaper as I worked in Prague Daily at the time.

What was the backstage atmosphere like?

The atmosphere totally got me. There was an incredible photographic potential. The backstage of a bodybuilding competition is full of emotions. Most of the competitors are on hard core diet and nerves are working frenetically. All people, whether contestants or their entourage were very helpful and open to be photographed and I was very thankful for that.

BODYBUILDERS
Nejlepší tvůrce … ponechal člověka jako stvoření bez určené podoby a postavil ho do středu světa a promluvil k němu těmito slovy: “Adame! Nepřidělil jsem ti žádné určité sídlo, žádnou tobě vlastní podobu ani žádné osobité dary – a to proto, abys získal a měl takové sídlo, takovou podobu a takové dary, jaké si podle vlastního přání a úsudku sám zvolíš … Ty si … budeš, aniž bys byl jakkoli omezován, určovat svou přirozenost podle své vlastní svobodné vůle, do jejíž péče jsem tě svěřil … abys jako svéprávný a vážený sochař a výtvarník mohl utvářet sebe sama do takové podoby, jaké dáš sám přednost.”(Pico della Mirandola: O důstojnosti člověka, 15.stol.)

Pico della Mirandola vztahuje svobodu určovat naši vlastní podobu především k morálním a duchovním hodnotám člověka a jejich kultivaci. Nicméně čteme-li jeho teze dnes, zdá se, že místy spíše trefně vystihují současnou kulturu těla. Naše společnost disponuje technikami, které, chceme-li, mohou zásadně pozměnit náš vzhled. Tělo je objektem, který se dá tvarovat tréninkem, dietou, tetováním nebo i estetickou operací – tj. je chápáno jako projekt, na kterém je možno pracovat. Kulturistika je sportem, který se na rozdíl od ostatních nezaměřuje na samotný “sportovní” výkon, ale spíše na jeho promítnutí do povrchu těla – jeho kritéria jsou převážně estetická.
Soubor digitálních fotografií Body-builders Michala Bílka dokumentuje zákulisní dění kulturistických soutěží – přípravy i atmosféru před i během samotných vystoupení. Velká část souboru vznikla na mistrovství České republiky ve Žďáru nad Sázavou v roce 2012 a MB jej neustále rozšiřuje.

Jak jsi přišel na nápad fotit kulturistické soutěže?

Znal jsem práci Joachima Ladefogeda, který fotil černobíle kulturistické mistrovství Dánska v roce 2000, ale moji kulturisté vznikli vlastně náhodou. Dcera majitele posilovny, kde cvičím, je v tomto sportu velmi úspěšná a dotáhla to až na juniorské mistrovství světa – tuším v disciplíně bodyfitness. Na podzim roku 2011 byla pohárová soutěž v Čelákovicích, což je blízko Kolína, kde bydlím. Jel jsem tam s tím, že jim udělám pár fotek, které zároveň zveřejním v novinách – působil jsem tehdy v Pražském Deníku.

Jaká byla atmosféra v zákulisí?

Tamní atmosféra mne naprosto dostala. Byl tam neuvěřitelný fotografický potenciál. V zákulisí kulturistické soutěže je mnoho emocí. Většina závodníků je v tvrdé dietě a nervy pracují o stošest. Všichni lidé, ať už závodníci nebo jejich doprovod, však byli k mému focení velmi vstřícní a já jim za to děkuji.

Photography by Michal Bilek
Text by Iveta Strosova