DAVID KORONCZI

_MG_0374

Name: David Koronczi
Occupation: Photographer
Current Residence : Bratislava, Lucenec

Intro
What’s on your mind right now?
Breakfast.

Where are you right now?
At home, in the kitchen.

Work
What does work mean for you?
Work is art.

Do you have any inspirational figure who influenced your work?
Yes!

What is the best advice you ever received?
“You need to relax a little…”

What is the biggest risk you have taken?
Not going straight to the university.

At what points do life and work intersect?
I think that at all points.

What is the success that makes you proud?
That I love.

What do you like the most on the age we live in?
Intermedia. (Sometimes I sceptically  hate it. But love and hate are close, no?…)

What do you dislike the most on the contemporary culture?
Shallowness of obtaining information.

If you could wish for one change in the world, what would it be?
Let out aggression from genetical package of human characteristics. Or at least let us fight with it!

Who do you admire the most and why?
Everyone who is not afraid to think and to make mistakes!

What is the first thing in the morning you think of?
A cuddle.

What does inspire you?
The world we live in and its inhabitants.

If you could do anything else, what would it be and why?
Ethology. The behavior of animals is honest, instinctive and effective! To watch this “theater” is enormously reassuring and brings the understanding.

In the future I want:
to live surrounded by greenery, work in the garden dome, and share values ​​with beloved/loved ones.

What are you afraid of?
Anything!

What’s the last lie you told?
That I was not afraid of anything!

Jméno: David Koronczi
Zamēstnání: Fotograf
Současné bydlištē: Bratislava, Lučenec

Co máš na mysli?
Raňajky.

Kde teď jsi?
Doma v kuchyni.

Co pro tebe znamená práce?
Práca je tvorba.

Máš inspirativní postavu, která ovlivnila tvůj pracovní život?
Áno!

Jakou nejlepší radu jsi v životě dostal?
“Musíš sa trochu uvoľniť…”

Jaké největší riziko jsi na sebe v životě vzal?
Nenastúpil som hneď na univerzitu.

V jakých bodech se život a dílo protínají?
Myslím, že vo všetkých.

Jaký je tvůj úspěch na který jsi pyšný?
Že milujem.

Co máš nejraději na věku, ve kterém žijeme?
Intermedialitu. /niekedy ju však skepticky nenávidím. Ale láska a nenávisť majú blízko, nie?/

Co se ti nejvíce nelíbí na současné kultuře?
Povrchnosť získavania informácií.

Pokud by jsi si mohl přát jednu změnu ve světě, co by to bylo?
Vypustiť agresivitu z balíku geneticky podmienených vlastností človeka. Alebo s ňou aspoň bojujme!

Koho nejvíce obdivuješ a proč?
Každého, čo sa nebojí premýšľať a robiť pri tom chyby!

Co je první věc, na kterou ráno myslíš?
Objatie.

Co tě inspiruje?
Svet, ktorý žijeme a jeho obyvatelia.

Pokud bys mohl dělat něco jiného, co by to bylo a proč?
Etológia. Správanie živočíchov je úprimné, pudové a účelné! Sledovať toto “divadlo” je nesmierne upokojujúce a prináša pochopenie.

V budoucnu bych chtěl:
Žiť obklopený zeleňou, pracovať v záhradnom dome a zdielať hodnoty s milovanou / milovanými.

Čeho se bojíš?
Ničoho!

Jaká je poslední lež kterou jsi řekl?
To, že sa ničoho nebojím!