ELISKA KYSELOVA

Eliska Kyselova Sons& Daughters

NAME : Eliska Kyselova
AGE: 23
OCCUPATION: Fashion Photographer
ZODIAC: Taurus
CURRENT LOCATION: Sivota – Greece, then Brno and then London

INTRO
What is on your mind?
About a thousand things, mainly new projects and my studies in London, which I am starting in September.

Where are you right now?
On the balcony in the apartment in Sivota, Greece.

WORK
What motivates you to work?
Need for self-realisation, taste, satisfaction, competitiveness.

Do you have any inspirational figure who influenced your work or your life?
There are many, but the major impact on my work made my parents, who are my great inspiration. Then the photographers Chase Jarvis, Helmut Newton, Richard Avedon, Annie Leibovitz or Eugenio Recuenco.

What was the best advice you ever received?
Shut up and work, and stand behind your opinion.

What was the biggest risk you took?
A midnight hike in the Alps on the Swiss-French border with the help of a mobile phone screen and a candle with two friends and a bunch of unknown drunken Germans.

What is the success you are proud of?
In addition to winning the fashion category of Prix de la Photographie Paris PX3, the publication of the work in magazines such as Dolce Vita, Inspire or PHOTO.

CULTURE
What do you like the most about the age we live in?
Openness (of views, borders, ideas…).

What do you dislike about the contemporary culture?
Hastiness.

PERSONAL
Recommend a book or a poem that has changed your perspective on life.
Edgar Allan Poe – The Pit and the Pendulum, The Golden Beetle.

If you could wish for one change in this world, what would it be?
More sense.

Who is your celebrity Doppler – Ganger?
Annie Leibovitz.

Describe what changed the way you view the world:
Education, experience, and belief in God.

How do you fight blues?
With difficulties, but my family and boyfriend are very supportive. Music or a good movie always help.

What song best describes your life?
The favorite: Rudimental – Waiting All Night.

How do you spend your time when not working?
With my younger brother, a boyfriend or friends.

Describe the person you love the most:
There is not only one.

What would you like to get done before you die?
To experience the life to the fullest.

What is your living mantra?
Laugh, love, create and not hurt.

Describe your perfect day:
Secluded at my grandma’s with my brother and boyfriend, where there is only a forest garden, a swimming pool and our two dogs.

JMÉNO: Eliska Kyselova
VEK: 23
ZAMĚSTANÁNÍ: Módní Fotografka
ZNAMENI: Býk
SOUČASTNY POBYT: Sivota – Řecko, pak Brno a pak Londýn

ÚVOD
Co máš právě na mysli?
Asi tisíc věcí, převážně ohledně nových projektů a mého studia v Londýně, kde začínám v září.

Kde právě jsi?
Na balkóně v apartmánu v Sivotě v Řecku.

PRÁCE
Co tě motivuje k práci?
Chuť seberealizce, zadostiučinění, soutěživost.

Máš inspirativní postavu, která ovlivnila tvoji práci nebo život?
Je jich mnoho, ale zasádní vliv na mou práci měli mí rodiče, kteří jsou mou velkou inspirací. Z fotografů pak Chase Jarvis, Helmut Newton, Richard Avedon, Annie Leibovitz nebo Eugenio Recuenco.

Jaká byla nejlepší rada, kterou jsi kdy dostala?
Nekecej a pracuj a stůj si za svým názorem.

Co bylo největší riziko, které jsi na sebe ve živote vzala?
Půlnoční výšlap do Alp u Švýcarsko-francouzských hranic – za světel mobilů a jedné svíčky se dvěma kamarádkami a bandou neznámých opilých Němců.

Co je tvůj úspěch na který jsi pyšná?
Krom vítězství v módní kategorii soutěže Prix de la Photographie Paris PX3, tak publikace práce v magazínech jako Dolce Vita, Inspire nebo FOTO.

KULTURA
Co máš nejraději na době, ve které žijeme?
Otevřenost (názorů, hranic, myšlenek…).

Co se ti nelíbí na současné kultuře?
Uspěchanost.

OSOBNOST
Doporuč knihu nebo báseň, která změnila tvůj pohled na život.
Edgar Allan Poe – Jáma a Kyvadlo, Zlatý brouk.

Pokud by jsi si mohla přát jednu změnu ve světě, co by to bylo?
Víc rozumu.

Kdo je tvůj celebrity dopple-ganger?
Annie Leibovitz.

Popiš,co změnilo způsob, jakým se díváš na svět:
Výchova, zkušenosti a víra v Boha.

Jak bojuješ se špatnou naladou?
Těžce, ale velkou oporou je rodina a přítel. Pomůže i hudba nebo dobrý film.

Jaký song nejlépe popisuje tvůj život? (nebo oblíbený song)
Oblibený: Rudimental – Waiting All Night.

Jak trávíš svůj čas, když nepracuješ?
S mladším bratrem, s přítelem nebo s kamarády.

Popiš osobu, kterou miluješ nejvíce:
Není jen jedna.

Co bys chtěla stihnout, než zemřeš?
Prožít život naplno.

Co je tvoje životní mantra?
Směj se, miluj, tvoř a neubližuj.

Popiš svůj perfektní den:
Na samotě u babičky s mým bratrem a přítelem, kde je jen les, zahrada s bazénem a naši dva psi.