FASHION: Veronika Ruppert, Shape & Vision

7 Posted by - February 25, 2014 - FASHION

Veronika Ruppert  S&D magazine

VERONIKA RUPPERT, Shape & Vision

cz:
V současné době je její jméno často spojováno s kulturním děním v České republice. Její práce vytváří opěrný systém pro mladé talentované tvůrce v módním světě. Otevírá jim cestu do českých médií a představuje je široké veřejnosti. Veronika Ruppert je novinářka, moderátorka a djka, která před osmi lety začala dělat první českou rádiovou show o módě. Kromě každodenní práce na progresivní stanici Českého rozhlasu, Radio Wave, které je českou obdobou britského BBC Radio 1, se podílí na řadě dalších projeků spojených s módou, hudbou a filmem. Založila platformu veřejné prezentace návrhářů a architektů, Shape & Vision a v rámci loňského Mercedes Benz PFW uspořádala pětidenní festival českého módního filmu a videa. V rámci rádiové show Modeschau představuje mladou českou autorskou módu, mapuje tuzemský oděvní a textilní průmysl a informuje o aktuálních módních událostech, přehlídkách a výstavách. Její “dream job“ na Radiu Wave obnáší kromě pořadu o módě i denní moderování a rozhovory s umělci, hudebníky, výtvarníky a filmaři.

At the moment her name is often associated with cultural events in the Czech Republic. Her work creates a kind of support system for young talented creatives in the local fashion world. It opens the way to the Czech media for them and presents them to the general public. Veronika Ruppert is a journalist, presenter and DJ, who started making the first Czech radio show about fashion eight years ago. In addition to her daily broadcasting job at the progressive Czech radio station, Radio Wave, which is the Czech equivalent of the UK BBC Radio 1, she is involved in variety of projects related to fashion, music and film. She has established a platform for public presentation of designers and architects called Shape & Vision, and in last year’s Mercedes Benz Prague Fashion Week she curated a five-day festival of Czech fashion film and video. In her radio show Modeschau featuring young Czech designers and mapping the domestic garment and the textile industry, she talks about current fashion events, shows and exhibitions. Her “dream job” on Radio Wave next to the program about fashion also involves daily on-air interviews with artists, musicians, and filmmakers.

cz:
Otázku, co je to umění, si položilo více lidí. Může být v této době čímkoliv – napodobováním skutečností, nebo i zobrazením jakéhosi ideálu, či pocitů vůbec. Mě by zajímalo jaký máš názor na umění obecně? Je pro tebe důležitou součástí života?

Umění je jedna z nejkrásnějších věcí, které jsem zatím v životě potkala. Může být tím nejsvobodnějším a nejosamnělejším jazykem světa. Kdybych byla bohatá, umění by bylo jednoznačně tím, za co bych utrácela nejvíc, protože za něj nejvíc utrácím i teď. Nevlastním mnoho věcí, i když dřív to bylo jinak. Jsem z rodiny hromadící dlouhodobě všechno, od umění po nejbanálnější každodennost. Měla jsem spoustu nepotřebných krámů. Ale pak jsem potkala mého manžela, který žije jako Diogenés v sudu. Zjistila jsem, jak cenný a příjemný může být volný prostor a jakou sílu v něm dostane smysluplně zvolená jednotlivost. V našem bytě pro mně mají cenu jen jeho knihy, desky a kazety a pak moje knihy, oděvy od českých designérů a obrazy, fotografie a tisky od umělců, kteří se dotýkají mého srdce: Markéta Vutru, Tomáš Němec, Petr Strouhal. Neustále myslím na jeden konkrétní obraz od Martina Herolda, který je pro mně bohužel z finančních důvodů nedostupný.

en:
‘What is art’ is a frequently asked question by many people. It can be anything in our day- mimicking reality, or even displaying a kind of ideal, or expressing emotions. I wonder what is your general outlook on art? Is art an important part of your life?

Art is one of the most beautiful things I’ve ever encountered in my life so far. It may be the freest and the loneliest language in the world. If I were rich art would clearly be something it would be something I would spend most of my money on, because I spend the most money on it now. I do not have a lot of things now, though this used to be different some time ago. I am from a family that collects everything from art to the most banal everyday things over some time. I used to have a lot of unnecessary stuff. But then I met my husband, (who lives like Diogenes in a barrel.) I’ve learnt how valuable and enjoyable space can be and what meaningful power it is gets when given singularity. In our apartment, only his books, records and cassettes and then my books have value for me, also clothes made by the Czech designers, and paintings, photographs and prints from artists who are closest to my heart such as Markéta Vutru, Tomáš Němec , Petr Strouhal. I constantly think a lot about one particular painting from Martin Herold, which is unfortunately unavailable to me due to financial reasons.

cz:
Člověk, který podporuje osoby – v tvém případě nadějné a talentované lidi, je mecenáš. Vnímáš svou práci jako jistou formu žurnalistického “mecenášství”?

To zní legračně, určitě o tom takhle nepřemýšlím. Navíc v posledních dvou letech se konečně podařilo vyvolat zájem o mladé české designéry napříč tradičními i novými médii v Česku, čím dál tím víc blogů a nových webů píše o nastupující generaci českých návrhářů, takže to už není něco neobvyklého. Právě proto, že už teď o nových jménech píše skoro každý, jsem se rozhodla se v letošním roce zaměřit na český oděvní a textilní průmysl. Ráda bych propojila šikovné lidi, kteří jsou schopní u nás něco kvalitně vyrobit, s mladými designéry.

A person who supports people – promising and talented individuals in your case- is a sort of a patron. Do you see your work as a form of journalistic “patronage”?

It sounds funny, I definitely do not think of it this way. Moreover, in the last two years, czech young fashion designers finally started to appear across the traditional and new media in the country, more and more blogs and new sites write about the emerging generation of Czech designers, so that’s not unusual. I decided to focus more on the Czech clothing and textile industry this year, because currently almost everyone writes about the new upcoming names. I would like to connect skilled people who are able to produce quality stuff with young designers.

cz:
Kde vznikla prvotní myšlenka pracovat jako moderátorka dj / speaker vůbec? A proč právě téma fashion magazín Modeschau na Radiu Wave? Odkud pramení první pohnutka zabývat se vysloveně autorskou módou v ČR?

Už odmala jsem měla radši rádio než televizi nebo časopisy, protože jsem hodně neklidný typ a ráda u sledování jedné věci dělám něco dalšího. Navíc rádio dává vělký prostor vlastní imaginaci, nahlížíte do světa jen skrz zvuk. Samozřejmě dneska už je to jinak, rádiová show má vlastní web s textem a Facebook s obrázky, ale pořád je tam to kouzlo příběhu, specifického momentu, prostředí, ve kterém je nahrávka pořízená, osobní interakce mezi lidmi, jejich hlasy, ve kterých slyšíte mnohem víc, než jen textový obsah. Napětí, energie, nálada celé situace. Hrozně mě baví to zachycení okamžiku ve zvuku. Co se týče té autorské módy, to přišlo úplně spontánně. Když stanice začínala a jeli jsme ještě takzvaně „do zdi“, měl tam být pořad o módě. Holka, co to měla dělat, přišla s českým časákem Elle a tu hodinu strávila obecnými plky o tom, co je hot a co ne. Nebyla jsem sama, koho to zklamalo. Šla jsem za šéfredaktorem a řekla mu, že bych to chtěla dělat úplně jinak. Od té doby mám pořad Modeschau.

en:
At what point did your initial idea of working as a DJ presenter / speaker ever come up? Why did you choose the topic of a fashion magazine Modeschau on Radio Wave? Where did the first impulse to address explicitly fashion design in the Czech Republic come from?

Since my childhood, I preferred radio to television or magazines because I’m quite the restless type and when I am watching one thing I’m doing something else. Above that, radio gives large space for one’s own imagination, there we view the world only through sound. Of course, today it‘s different, the radio show has its own web pages with text and Facebook with pictures, but still it has an exquisite story behind the specific moments and surroundings in which the recording becomes a personal interaction between people and their voices, where you hear so much more than just text content but the intensity, energy and ambience of the situation. I really do enjoy capturing such moments in sound. As for the fashion design, it came quite spontaneously. When the station opened and we were starting from scratch and only we thought that there should be a show about fashion. The girl that was meant to do the show came up with a Czech Elle magazine and spent the whole hour with general drivels about what is hot and what is not. I was not alone in being disappointed. I went to the editor in chief and told him that I wanted to do it differently. Since then, I still do Modeschau.

cz:
Móda je často vnímána velmi povrchně už jen kvůli tomu, že určuje jako kdyby pravidla dobrého vkusu – co se má nosit, nebo co je momentálně IN. Co si o tom názoru myslíš? Do jaké míry je móda podle tebe povrchní, pokud vůbec?

Povrchně se dá uvažovat o čemkoliv, věc sama o sobě nikdy není povrchní, takový může být jen přístup člověka k ní. Trendy jsou jednoznačně důležité a baví mě je sledovat, protože odráží aktuální dění ve světě. Mají ale háček v tom, že jsou ze své podstaty masové, trend je něco, co oslovuje velkou skupinu lidí, co se dá popsat a předpovědět na základě rozsáhlých kvalitativních a kvantitativních výzkumů a tím pádem použít ke komerčnímu záměru. Osobně jsem na straně těch, kteří do masových modelů nezapadají a nevadí jim to. Oblékám věci, ke kterým mám vztah a trendy se mě dotýkají jen někdy. Není těžké obléknout se podle aktuálního trendu. Mnohem víc mě ale zajímají lidé, kteří svým oděvem vyjadřují svoji vlastní osobitost a styl a zároveň vědí, co se děje kolem nich.

en:
Fashion is often perceived as superficial because it determines the rules of good taste – what to wear or what‘s currently IN. What do you think about such an opinion? To what extent do you think fashion is superficial, if it is at all?

One can think of anything in superficial way , the thing itself is never superficial. It is everybody’s personal approach. The trends are clearly important and I like to watch them, because they reflect the current situation in the world . The problem is that trends come from mass inheritance. Trend is something that appeals to a large group of people who can be described and predicted on a basis of extensive qualitative and quantitative research and therefore it can be utilised as a use for commercial purpose. Personally, I side with those who don‘t try to match up with mass models and do not care as much. I wear clothes that I relate to so trends appeal to me only occasionally. It is not difficult to dress according to the current trend. I am much more interested in people who express their own individuality and personal style throught the way they dress while knowing what is happening around them.

cz:
Historicky první Shape & Vision ještě v roce 2012 se velmi vydařilo. Přineslo nové diskuse a hlavně zajímavou otázku souvislosti módy s architekturou. Proč právě tohle spojení, co tě k téhle myšlence přivedlo?

Zaujala mě kniha Skin & Bones, na kterou jsem narazila v shopu MOCA v Los Angeles. Je to katalog k výstavě, která poukazovala na spojitosti mezi módou a architekturou. Líbila se mi myšlenka, prezentovat módu a architekturu vedle sebe, jako rovnocenné obory, které se mohou vzájemně ovlivňovat a inspirovat. Je zajímavé, že zatímco čeští návrháři jsou tomuhle spojení většinou otevření, architekti se někdy chovají trochu namyšleně. Zdá se, že je u nás zakořeněný stereotyp, že architektura je něco víc, než móda. Obojí je přitom jen uměle vytvořený trojrozměrný prostor, ve kterém se pohybují a žijí lidé.

en:
The first ever Shape & Vision beck in 2012 turned out quite well. It brought new discussions and some interesting questions in the context with fashion and architecture. Why the connection of Fashion and Architecture? And what brought you to this idea?

It was the book Skin & Bones, which I found in the shop MOCA in Los Angeles, which first intrigued me. It is the exhibition catalogue, which pointed to the link between fashion and architecture. I liked the idea of presenting fashion and architecture together, as equivalent themes that may interact and inspire. It is interesting to point out that while the Czech designers are usually open to this particular connection. The architects sometimes are a bit pretentious towards the idea. It seems like some ingrained stereotype that architecture is something more than fashion. I don’t see it that way. Both are just an artificially generated three-dimensional space which live in.

cz:
Několik odborníků v českých módních a lifestylových médiích v České republice tvrdí, že móda a módní scéna u nás stále zaostává za designem? Proč je tomu tak? Zastáváš stejný názor?

Potřebovala bych slyšet konkrétní argumenty a příklady, v čem je podle koho český módní design horší než třeba design nábytku nebo svítidel a podobně. Pak bychom o tom mohli diskutovat. Obecně tenhle názor nesdílím.

en:
Several experts in the fashion and lifestyle media in the Czech Republic think that fashion and the fashion scene in our country still lags behind the design? Why do you think this is? Do you share the same opinion?

I would need to hear specific arguments and examples about what it is that Czech fashion design is said to be worse than the design of furniture or light lamps and the like, then we can discuss about it further. Generally I do not share the same views.

cz:
Kromě natáčení rozhovorů a reportáží o módě a kultuře se věnuješ různým jiným činnostem. Mohla by si vzpomenout některé?

Denní vysílání na Radiu Wave pro mně znamená řadu zajímavých setkání. V poslední době mě opravdu zaujal režisér Ivo Bystřičan, doporučuji jeho dokumenty „Dál nic“ a „Mých posledních 150 000 cigaret“. Další skvělá věc na práci pro RW je neustálý příliv progresivní nové hudby a interakce s inspirativním mladým teamem lidí, kteří jdou proti stereotypům, klišé a diskriminaci ve všech možných podobách. Máme třeba výborný pořad pro lidi, kteří uvažují svobodně o genderu. Jestli jste ještě neslyšeli Kvér (http://www.rozhlas.cz/radiowave/kver), určitě si ho najděte. Nemá v českém kontextu konkurenci napříč médii. Absolutní zjevení je taky Hergot (http://www.rozhlas.cz/radiowave/hergot).Nikdy by mě nenapadlo, že jde pořad o víře a náboženství dělat tak vtipně a zábavně a přitom otvírat hluboká a zásadní témata.

en:
In addition to the recordings of interviews and reports on fashion and culture you also dedicate your time to other various activities. Could you remind us of some of them?

Daily broadcasts on Radio Wave means a number of interesting meetings. Recently, I came across the director Ivo Bystřičan, I recommend his documentary film “Beyond anything” and “My last 150,000 cigarettes”. Another great thing about working at RW is the constant influx of new progressive music and interaction with an inspiring team of young people who go against stereotypes, clichés and discrimination in all possible forms. We have an excellent program for people who think freely about gender. If you have not heard yet about Kvér (http://www.rozhlas.cz/radiowave/kver), definitely check it out. There is nothing like it within the context of the Czech competition across the media. An absolute revelation is also Hergot (http://www.rozhlas.cz/radiowave/hergot). The show about religion presented by the young and H/C musician. I would never thought that such show can be done in such witty way at the same time as approaching such an underling issues.

cz:
Zajímalo by nás, jestli navštěvuješ i jiné módní Fashion weeky i v zahraničí? Nezvou tě třeba i do zahraničí sledovat aktuální dění?

Zahraniční módní události sleduju jen online, za plat z veřejnoprávního média si bohužel výlety do Paříže, Milána, Londýna a NY nemůžu dovolit. Když se mi zadaří, ráda bych se letos zajela podívat na Fashionclash do Maastrichtu. Moje největší cestování se letos odehrává v rámci republiky, objíždím postupně všechny továrny a dílny, které u nás dělají látky, galanterii, oděvy a obuv. Myslím že je na čase podpořit domácí průmysl a propojit ho s mladými designéry. Byla bych opravdu šťastná, kdyby současná česká výroba převálcovala záplavu levného nekvalitního importu. Většina Čechů v mladém i středním věku si myslí, že je cool a ok nakupovat u řetězců s výrobou v třetím světě. České fashion bloggerky se fotí na dýcháncích v showroomu H&M a sní o botách z Top Shopu. Nepřemýšlí vůbec o tom, kde a jak byly tyhle věci vyrobené. Neuvědomují si, že ekonomie je nová politika a že ty šaty a drinky nejsou ve skutečnosti vůbec zadarmo. Moc ráda bych změnila jejich názor.

en:
We am interested if you also visit Fashion Weeks abroad? Do they invite you abroad to take part and to follow current events?

I only follow the foreign fashion events online; unfortunately the pay in the public media does not allow me to make trips to Paris, Milan, London and NY. If I do well, I would like to see the Fashion Clash in Maastricht . My biggest travels this year take place within the country, gradually I tour around all the factories and workshops that produce textile, haberdashery, clothing and footwear. I think it’s time to support the domestic industry and combine it with young designers. I would be really happy if the current Czech production outgrew the overflow of cheap low-quality import. Most young and middle-aged Czechs think it’s cool and ok to shop at chains with production in the third world. The Czech fashion bloggers are making their appearances at parties in H&M showroom and dreaming about shoes from Topshop. Often they don‘t think about where and how these clothes were made. They do not realise that economy is a new policy and the clothes and the drinks are not really free. I would love to change their mind.