MICHAL PUDELKA

Michal PudelkaS&D

NAME: Michal Pudelka
OCCUPATION: Visual Artist
ZODIAC: Pisces
CURRENT LOCATION: London

INTRO
What’s on your mind?
Mostly work.

Where are you right now?
In my apartment in London.

WORK
What makes you feel like working?
For me work is not even work, it is a pleasure. I enjoy time creating new things, expressing myself. If you meant your question in a way what inspires me – it is a personal experience and music, for example.

Do you have any inspirational figure that has influenced your work?
My parents probably, they both achieved a lot in work and they always taught me to go for my goals.

What’s the best advice you ever received?
To do what I like and keep going no matter what…

What is the biggest risk you took?
I do take risks almost every day, its all or nothing. The biggest one probably was to leave University – and it was the best one!!

At what points do life and work intersect?
I live my work, I dont even think there is some line between.

What is your proudest achievement?
There are already many great achievements. I recently joined Katy Barker’s new agency. She is a real legend in the industry, she built up careers of many great artist, for example Terry Richardson and Craig McDean. At the moment, I’m up for collaboration with some unbelievable magazines and more. I would rather not talk about it before everything is done.

CULTURE
What do you like the most about the age we live in?
“Expressness” of everything.

What do you dislike the most about the contemporary culture?
Commerciality and massiveness.

Recommend a book or a poem that has changed your perspective on life.
None of them really changed my perspective on life.

If you could wish for one change in this world what would it be?
Stop the hunger, of course, and to make everyone calm and happy.

PERSONAL
Describe something that has changed the way you view the world:
The anger that we live in, one really has to make a protection shell to survive.

How do you fight the blues?
Let’s be honest, the pills are the best.

How do you spend your time when you’re not working?
With my boyfriend, family and friends. Watching movies or collecting Barbie dolls.

Describe the person you love the most:
Difficult, loving, inteligent…

What would you like to do before you die?
Travel the world and the seven seas.

Describe your perfect day:
Working on a great project.

Where do you like to eat and why?
At home, my boyfriend is an amazing cook!

How do you get motivated?
It’s just in my personality, I still have to do something.

What makes you angry?
Oh, lots of things! Where do I begin?

Who’s on the top of your playlist?
Adult, Goldfrapp, Blondie and much more…

JMÉNO: Michal Pudelka
ZAMĚSTNÁNÍ : Visual Artist
ZNAMENÍ: Ryby
MÍSTO POBYTU : Londýn

ÚVOD
Na co teď myslíš?
Většinou nad prací.

Kde teď jsi?
V mém bytě v Londýně.

PRÁCE
Co tě motivuje k práci?
Pro mě pracovat ani není práce, je to radost. Já si čas tvoření nových věcí a vyjádřování sebe samotného užívám. Pokud máš na mysli to, co mě inspiruje – je to osobní zkušenost a hudba, například.

Máš inspirativní postavu, která ovlivnila tvůj pracovní život?
Pravděpodobně moji rodiče, oba dosáhli hodně v práci a vždy mě naučil jít si za svým cílem.

Jaká je ta nejlepší rada, kterou jsi dostal?
Dělat to, co se mi líbí a jít dál bez ohledu na cokoliv…

Co bylo největší riziko, které jsi na sebe vzal?
Já riskuji téměř každý den, je to všechno, nebo nic. Největší riziko bylo pravděpodobně opustit univerzitu – a bylo to to nejlepší!

V jakých bodech se život a dílo protínají?
Žiji svou prácí, nemyslím, že je tam nějaká čára.

Co je tvůj úspěch na který jsi pyšný?
Již existuje mnoho skvělých úspěchů. Nedávno jsem se připojil k nové agentuře Katy Barker. Je to opravdu legenda v oboru, která vybudovala kariéru mnoha velkých umělců, například Terry Richardsona a Craig McDeana. V současné době připravuji spolupráci s některými neuvěřitelnými časopisy a další věci. Raději bych o tom zatím nemluvil.

KULTURA
Co máš nejraději na době, ve které žijeme?
” Expressnes ” všeho.

Co se ti nejvíce nelíbí na současné kultuře?
Komerčnost a masivnost.

Doporuč knihu nebo báseň, která ti změnila pohled na život.
Žádná mi nějak nezměnila pohled na život.

Pokud by jsi si mohl přát jednu změnu ve světě, co by to bylo?
Vymítit hlad, samozřejmě, a aby byli všichni v klidu a šťastní.

OSOBNOST
Popiš, co se změnilo způsob, jakým se díváš na svět:
Realita zloby, ve které žijeme, opravdu člověk musí nosit ochranný plášť, aby přežil.

Jak bojovat se špatnou náladou?
Budu upřímný, myslím, że prášky jsou nejlepší.

Jak trávíš svůj čas, když nepracuješ?
S mým přítelem, rodinou a přáteli. Sledováním filmů nebo sbíráním panenek Barbie.

Popiš osobu, kterou miluješ nejvíce:
Obtížný, milující, inteligentní…

Co bys chtěl stihnout, než zemřeš?
Cestovat po světě a sedmi moři.

Popiš svůj perfektní den:
Práce na velkém projektu.

Kde rád jíš a proč?
Doma, můj přítel jeúžasný kuchař!

Jak získáváš motivaci?
Je to v mé osobnosti, stále musím něco dělat.

Co tě štve?
Ah, hodně věcí! Kde začít?

Oblíbené songy na tvém i-podu?
Adults, Goldfrapp , Blondie a mnohem více…