MÍRA VALEŠ

Mira Vales

NAME: Mira Vales
OCCUPATION: Idea Maker, Party Promoter and Publisher
ZODIAC: Scorpio
CURRENT LOCATION: Prague, Czech Republic

INTRO
What’s on your mind?
Apart from sex and food, usually some creative ideas. At present, my mind is occupied with the new Pioneer party photography visual and my soon-coming online magazine.

Where are you right now?
Prague.

WORK
What makes you feel like working?
The famous saying goes: Do what you love and you won’t have to work a single day in your life. I am trying to make that happen!

Do you have any inspirational figure that has influenced your working life?
I have always admired people who managed to combine passion, connecting people and managerial skills. The obvious inspiring figure has to be Diana Vreeland but currently Brandon Stanton, the guy behind Humans of New York, stands pretty high, too.

What’s the best advice you were ever given?
Always read everything before sending and don’t send out messages and emails when you are angry, always wait for the morning after! And – one good image is always stronger than ten good images.

What is the biggest risk you’ve ever taken?
Leaving things and places when things run ok for my own development are probably both, the most risky and often little sad but also the best decisions I have made.

At what points do life and work intersect?
Quite often, actually. But realizing that I often annoy people by talking business why they want to relax, I am trying to minimize this now:)

What is your proudest achievement?
I guess I should look behind once a while but the truth is that I am always focused on the next thing happening. If I have to say something that I am really proud of, it wouldn’t be work related anyway. So simple things like making things happen and making people happy would be it.

CULTURE
What do you like the most about the age we live in?
The obvious answer is the social media, which basically allows us to use marketing and share things and events with other people with a minimum of hassle. Also, I praise these days for living in a relative peace and having it very easy. I am quite sure the next generation will be calling our times a “golden age”.

What do you dislike the most about the contemporary culture?
I am quite old-school. I love reading books and printed magazines. I am not very attached to my mobile and I don’t usually take pictures on it. Since I am very visual, I am able to look out of a train window with marvel for ages. I guess our generation lost some of the great sentiment and nostalgia and appreciation for slow-paced, well-made, well-crafted stuff, which is what I dislike. I am not buying into insta-success. Things that are good are often things that need time and consideration to be made.

Recommend a book or poem that has changed your perspective on life.
Too many but Little Prince, Reynaldo Arenas’ Before the Night Falls and definitely Bulgakov’s Master and Margarita, the book that manages to be incredibly touching and funny at the same time and shows both, the worst and the best in people.

If you could wish for one change in this world what would it be?
As good as it gets. And I believe majority of people is always good.

PERSONAL PROFILE
How do you fight the blues?
I don’t think these should be fought. The blues and occasional frustration is part of the life. But if this should be a tip – regular jogging or swimming, hot chocolate and doing things in the morning work pretty well on me!

How do you spend your time when you’re not working?
Reading books, travelling, spending time with my friends and my dog, jogging.

What would you like to do before you die?
Travel and love as much as I can.

Where do you like to eat and why?
Smaller places and bistros are usually great. And home-made meals with people, too.

How do you get motivated?
Seeing other people who are great at what they do is a great motivation.

What pisses you off?
Nothing for too long. And if so, I go jogging to shake it off.

What’s on the top of your playlist?
Julie Doiron, new Arcade Fire, Pink Mountaintops, Leos Janacek.

JMÉNO: Míra Valeš
POVOLÁNÍ: Idea Maker, Party Promoter and Publisher
ZNAMENÍ: Štír
MÍSTO POBYTU: Praha, Česká Republika

ÚVOD
Na co teď myslíš
Kromě sexu a jídla, nejčastěji na něco kreativního. Právě teď je moue hlava plná nové Pioneer party photography visual a mého online magazínu, který bude brzy spuštěný.

Kde teď právě jsi?
V Praze.

PRÁCE
Co ti pomáhá k práci?
Jak jedno řečení zní: Dělej to, co tě baví a pan nebudeš muset nikdy pracovat. Já se poodle toho snažím žít!

Máš nějakou inspirativní osobu, která ovlivnila tvou práci?
Vždy jsem obdivoval lidi, kteří byli schopni zkombinovat vášeň, skontaktovat lidi a vše zorganizovat. Jasná inspirace je Diana Vreeland ale teď také Brandon Stanton, člověk co udělal Humans of New York, ten teď také stojí pěkně vysoko.

Jaká byla ta nejlepší rada, kterou jsi kdy dostal?
Vždy si nejdřív přečti to, co chceš poslat a nikdy neposílej vzkazy a emaily když jsi naštvaný, vždycky počkej do příštího dne! A – jeden dobrý obrázek je vždy mnohem působivější než deset stejně dobrých.

Jaký byl tvůj největší risk?
Opuštění věcí a míst, i když se daří, pro můj vlastní rozvoj, to byly mé současně nejriskantnější a často také trochu smutné, ale i nejlepší rozhodnutí.

V jakých bodech se práce a život spojují?
Vlastně velmi často. Ale také jsem přišel na to, že často lidi otravuji tím, že mluvím o práci, když oni chtějí odpočívat, tak se teď snažím omezovat :)

Na co jsi nejvíc pyšný?
Myslím, že bych se jednou za čas měl ohlédnout, ale pravda je taková, že já se vždy soustředím na příští věci. Jestli mám říct něco, na co jsem pyšný, potom to stejně nebude nic pracovního. Jsou to jednoduché věci jako být schopný něco udělat a dělat ostatní lidi šťastné.

KULTURA
Co se ti nejvíce líbí na době, ve které žijeme?
Odpověď, která se same nabízí je sociální média, která nám umožňují dělat marketing a dělit se o události a zážitky s ostatními s minimálními komplikacemi. Také mám rád tuto dobu pro relativní mír a jednoduchost žití. Jsem jistý, že příští generace naši dobu budou nazývat “zlatý věk”.

Co se ti nejvíce nelíbí na současné kultuře?
Já jsem se staré školy. Rád čtu knihy a tištěné časopisy. Nejsem závislý na svém telefonu a většinou s ním nefotím. Protože jsem velmi vizuální, jsem schopný se jen dívat hodiny z okna jedoucího vlaku a obdivovat to co vidím. Myslím, že naše generace ztratila něco z velkého sentimentu a nostalgie a obdivu pomalých, dobře promyšlených a vyrobených věcí. To je to, co se mi nelíbí. Nemám rád rychlý úspěch. Věci, které jsou dobré jsou věci, kterým trvá než se promyslí a udělají.

Doporuč knihu nebo báseň, která změnila tvůj pohled na život.
Těch je hodně, ale třeba Malý Princ, Before the Night Falls of Reynaldo Arenase a určitě Bulgakova Mistr a Makrétka, to je kniha, která je dojemná a zároveň vtipná a ukazuje obě stránky lidskosti, dobré i špatné.

Kdyby jsi si mohl přát jednu změnu na tomoto světě, co by to bylo?
Aby vše bylo tak dobré, jak jen může být. A já věřím, že většina lidí je dobrá.

OSOBNOST
Jak bojuješ se špatnou náladou?
Nemyslím, že by se s ní mělo bojovat. Špatná nálada a občasná frustrace jsou součástí života. Ale poked mám dát tip – pravidelné běhání nebo plavání, horká čokoláda a dělat věci hned po ránu, to funguje pro mě.

jan rád trávíš svůj volný čas?
Čtením knih, cestováním, trávením času s přáteli a mým poem, běháním.

Co bys chtěl stihnout, než zemřeš?
Cestovat a milovat jak to jen půjde.

Kde rád jíš a proč?
V malých restauracích a bistrech, ty jsou většinou dobré. A také domácí jídlo a přáteli.

Co tě motivuje?
Setkávání s lidmi, kteří jsou dobří v tom, co dělají, je výborná motivace.

Co tě dokáže naštvat?
Nic na moc dlouho. A když něco ano, jdu si zaběhat a setřást to ze sebe.

Co teď posloucháš?
Julie Doiron, noví Arcade Fire, Pink Mountaintops, Leoš Janáček.