SVETLANA FIALOVA

portret-e1372707499456

NAME: Svetlana Fialova
AGE: 28
OCCUPATION:Illustrator
ZODIAC Taurus
CURRENT LOCATION: London

INTRO
What’s on your mind?
Weather condition for today
Where are you right now?
At home

WORK
What makes you feel like working?
Inspiration and deadlines.

Do you have an inspirational figure that has influenced your working life?
My boyfriend Jakub and my teacher Vladimir Skrepl at AVU

What’s the best advice you’ve been given?
Have fun when making your art

What is the biggest risk you’ve ever taken?
Choosing art school over police academy

At what points do life and work intersect?
In my case, I think my life, ideas and experiences become art forms very often.

What is your proudest achievement?
Making money from what I love doing.

CULTURE
What do you most like about the age we live in?
Free-spirited people who are not afraid to follow their dreams and search for the things that make them happy

What do you most dislike about contemporary culture?
I guess it’s all about fashion and irony, I miss some ideological background, social awareness and genuine perception of the reality.

Recommend a book or poem that has changed your perspective on life.
Georges Perec – Things: A Story of the Sixties – written in the sixties yet still a very contemporary commentary on consumerist mythology
I can’t say these two books have changed my perspective, I’ve finished reading them just recently but I like the message in both of them although they talk about totally different things. Robert Walser – The Walk, Vladimir Sorokin – Day of the Oprichnik

If you could wish for one change in the world what would it be?
I wish for everyone to spend most of their lifetime doing stuff they enjoy.

PERSONAL
What’s your favorite outfit and why?
Leather jacket, white t-shirt, skinny jeans, boots – I like to keep it simple and timesaving.

What’s hot right now? Third gender, mushroom picking, love songs
Where’s your favorite place in the world and why?

I am enjoying living in London at the moment, nature in Slovakia has some strong vibe, too.

What’s special about your best friend?
Her calmness and intelligence.

ČEŠTINA:

JMÉNO: Světlana Fialová

VĚK: 28

ZAMĚSTNÁNÍ: Illustrátor

ZNAMENÍ: Býk
SOUČASTNÉ BYDLIŠTĚ : Londýn


Co máš na mysli?

Předpověd počasí na dnešek.


Kde jsi teď?

Doma


Co tě motivuje k práci?
Inspirace a termíny.

Máte inspirativní postavu, která ovlivnila váš pracovní život?

Můj přítel Jakub a můj učitel Vladimír Skrepl na AVU.

Co byla ta nejlepší rada kterou jsi dostal?

Bav se při umění

Co je největší riziko, které jsi podstoupila?

Výběr umělecké školy před policejní akademii.

V jakých bodech se život a dílo protínají?

V mém případě si myslím, že můj život, myšlenky a zkušenosti nabírají umělecké formy velmi často.
 
Na co jsi pyšná? 
Že vydělávám tím, co dělám ráda.

KULTURA

Co se vám nejvíc líbí na věku, ve kterém žijeme? 

Svobodní, temperamentní lidé, kteří se nebojí následovat své sny a hledat věci, které jim dělají radost.

Co se ti nejvíce nelíbí na současné kultuře?

Myslím, že je to všechno o módě a ironii, Chybí mě jaké si ideologické zázemí, sociální povědomí a skutečné vnímání reality.

Doporučte knihu nebo báseň, která změnila váš pohled na život. 

Georges Perec – Věci: příběh z šedesátých let – napsal v šedesátých letech, ale přesto velmi moderní komentář na konzumní mytologie
Nemůžu říct, že tyto dvě knihy změnily moji perspektivu, dočetla jsem je teprve nedávno, ale líbí se mi poselství v obou z nich, i když mluví o úplne jiných věcech. Robert Walser – Procházka, Vladimír Sorokin – Den Oprichnik.

Pokud by jsi si mohla přát jednu změnu na světě, co by to bylo? 

Přála bych si, aby všichni trávili většinu svého života děláním věcí, které je baví.

OSOBNOST

Jaký je tvuj oblíbený outfit a proč?

Kožená bunda, bílé tričko, úzké džíny, boty – mám ráda jednoduchost a úsporu času.

Co je teď “hot”?
Třetí pohlaví, houbaření, milostné písně
Kde je tvoje oblíbené místo ve světě a proč? 
Momentálně si užívám života v Londýně, příroda na Slovensku má také silný vliv.

Co je zvláštního na tvém nejlepším příteli? 

Její klid a inteligence.